Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 104

Máy chủ tìm kiếm : 80

Khách viếng thăm : 24


thời trang công sở Hôm nay : 3568

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 13942

1 Tổng lượt truy cập : 13333475

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Giới thiệu

Chi cục Bảo vệ môi trường

I. Vị trí và chức năng:
Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường tại tỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường do các cơ quan nhà nước ở Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt hoặc ban hành.
Chi cục Bảo vệ môi trường có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để hoạt động.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật về môi trường và đa dạng sinh học sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.
2. Tham mưu cho Giám đốc Sở thẩm định các chỉ tiêu môi trường, đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật về môi trường trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.
3. Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường của các dự án/cơ sở; Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; Tổ chức kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Tổ chức kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.
4. Điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn tỉnh; trình Giám đốc Sở hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã đăng ký chất thải nguy hại; làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan và các đơn vị thuộc Sở theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi, xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn; Chủ trì lập và công bố báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo đa dạng sinh học cấp tỉnh; Tổ chức quản lý, thống kê, lưu trữ và cung cấp dữ liệu về môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.
5. Tham mưu cho Giám đốc Sở lập, sửa đổi,trình cấp có thẩm quyền bổ sung danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý triệt để. Giúp Giám đốc Sở kiểm tra phát hiện và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, trình Giám đốc Sở việc xác nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo đề nghị của các cơ sở đó.
6. Đánh giá, cảnh báo các nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh; báo cáo và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và phục hồi môi trường.
7. Làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh và công tác bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học theo phân công của Giám đốc Sở.
8. Tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở.
9. Tham mưu hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý môi trường đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở.
10. Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; phối hợp với thanh tra Sở và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phối hợp với thanh tra Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường theo phân công của Giám đốc Sở.
11. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, công trình bảo vệ môi trường lưu vực sông theo phân công của Giám đốc Sở.
12. Tổ chức việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.
13. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục theo phân cấp của Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy
III. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
a) Lãnh đạo Chi cục
Chi cục Bảo vệ môi trường do Chi cục trưởng phụ trách và có từ 01 đến 02 Phó chi cục trưởng giúp việc.
Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về mọi hoạt động của Chi cục;
Phó Chi cục trưởng là người giúp việc Chi cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;
b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
- Phòng Hành chính, tổng hợp;
- Phòng Kiểm soát ô nhiễm;
- Phòng Thẩm định và đánh giá tác động môi trường;
Phòng do Trưởng phòng phụ trách, nếu có đủ điều kiện về quy mô và yêu cầu nhiệm vụ thì có 01 Phó phòng giúp việc.
c) Biên chế của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc biên chế hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm.
IV. Liên hệ
187 đường Quy Lưu - Phủ Lý - Hà Nam
Số điện thoại cơ quan: 02263.840238
 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe