Video Clips

Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 41


thời trang công sở Hôm nay : 4792

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 78449

1 Tổng lượt truy cập : 8511601

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Giới thiệu

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường


 
I. Vị trí, chức năng
1. Vị trí
Trung tâm Quan trắc phân tích tài nguyên môi trường được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-STN&MT ngày 02/4/2004 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nay được đổi tên thành Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (sau đây gọi là tắt là Trung tâm Quan trắc) là đơn vị sự nghiệp công lập có thu phục vụ công tác quản lý nhà nước, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam, chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trung tâm Quan trắc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
2. Chức năng
 Trung tâm Quan trắc có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quan trắc diễn biến môi trường, phục vụ cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi  trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam; cung cấp các dịch vụ, tư vấn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức  thực hiện mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Định kỳ báo cáo đánh giá chất lượng môi trường và diễn biến chất  lượng môi trường trên địa bàn tỉnh, cung cấp cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, phân tích, tổng hợp đánh giá tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường định kỳ và đột xuất.
- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở lập báo cáo hiện trạng môi trường theo quy định.
- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở đo đạc, phân tích các chỉ tiêu môi trường phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát môi trường và giám định môi trường theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở.
- Tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực về tài nguyên và môi trường:
+ Đo giám sát chất lượng môi trường cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh.
+ Tư vấn: Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Kế hoạch bảo vệ môi trường; Đề án bảo vệ môi trường; Báo cáo hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Đề án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; Báo cáo hiện trạng môi trường; Công nghệ xử lý môi trường; Biện pháp giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường; Khảo sát lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm  môi trường; hồ sơ xin cấp và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và hồ sơ xin phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước; Báo cáo khai thác và sử dụng nước; Đề án thăm dò, khai thác khoáng sản; Đề án đóng cửa mỏ; Hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường...và tư vấn các hoạt động, dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.
- Tham gia đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Thực hiện các công trình, dự án trong nước và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.
- Tham gia thẩm định các chỉ tiêu môi trường, các đề tài, đề án nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ có liên quan đến tài nguyên và môi trường khi được Giám đốc sở giao.
- Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, vật tư, tiền vốn của Trung tâm theo đúng quy định của Nhà nước.
- Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện các chương trình, dự án về quản lý, nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao
III. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
3.1. Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường có Giám đốc và không quá 02 phó Giám đốc
a. Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm
b. Phó giám đốc phụ trách Quan trắc tại hiện trường và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm là người giúp Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về lĩnh vực được phân công
c. Phó giám đốc phụ trách nghiệp vụ, kỹ thuật là người giúp Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về lĩnh vực được phân công. 
3.2 Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc trung tâm.
Trung tâm gồm có  04 phòng và các phòng trực thuộc Trung tâm, mỗi phòng có 01 trưởng phòng, và 01 phó trưởng phòng
   a. Phòng Hành chính tổng hợp
   b. Phòng Nghiệp vụ-kỹ thuật
   c. Phòng Quan trắc
   d. Phòng Thí nghiệm
3.3 Nhiệm vụ của các phòng thuộc Trung tâm Quan trắc
a. Phòng Hành chính Tổng hợp
- Tham mưu giúp giám đốc Trung tâm xây dựng đề án tổ chức bộ máy của Trung tâm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Tham mưu giúp giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch, đề xuất việc điều chỉnh kế hoạch nhiệm vụ và chương trình công tác của Trung tâm; Theo dõi, tổng hợp, báo cáo hoạt động của Trung tâm lên cấp trên theo định kỳ và đột xuất;
- Tham mưu giúp giám đốc Trung tâm thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ CNV theo quy định về lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật;
- Tham mưu giúp giám đốc Trung tâm quản lý tài chính, tài sản công của Trung tâm theo phân cấp của Sở; mua sắm trang thiết bị, vật tư văn phòng;
- Quản lý con dấu; theo dõi, quản lý văn bản đi, đến của Trung tâm;
- Tổ chức và phục vụ các hội nghị, bố trí phương tiện phục vụ công tác của Trung tâm;
- Giao dịch với khách hàng đến liên hệ công tác với Trung tâm
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Trung tâm giao.
b. Phòng Nghiệp vụ, Kỹ thuật
- Tham mưu giúp giám đốc Trung tâm tư vấn kỹ thuật nghiệp vụ về tài nguyên và môi trường cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu:  Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Kế hoạch bảo vệ môi trường; Đề án bảo vệ môi trường; Báo cáo hoàn thành các công trỡnh, biện phỏp bảo vệ mụi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Đề án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; Báo cáo hiện trạng môi trường; Công nghệ xử lý môi trường; Biện pháp giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường; Khảo sát lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán các công trình bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm  môi trường; hồ sơ xin cấp và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và hồ sơ xin phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước; Báo cáo khai thác và sử dụng nước; Đề án thăm dò, khai thác khoáng sản; Đề án đóng cửa mỏ; Hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường...và tư vấn các hoạt động, dịch vụ khác liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Trung tâm giao.
c. Phòng Thí nghiệm
- Chủ trì, cùng phòng Hành chính Tổng hợp xây dựng kế hoạch, các chỉ tiêu phân tích
- Tiếp nhận và bảo quản mẫu theo quy định; Tổ chức thực hiện phân tích các chỉ tiêu mẫu trong phòng thí nghiệm theo quy định hiện hành; quản lý vật tư hóa chất, trang thiết bị và dụng cụ thí nghiệm; xây dựng các phương pháp thử nghiệm nội bộ; tổ chức đào tạo phương pháp phân tích nội bộ.
- Lập kế hoạch mua sắm vật tư, hóa chất; quản lý, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị phòng thí nghiệm theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ các khi được giám đốc giao
d. Phòng Quan trắc
- Chủ trì lập kế hoạch và tổ chức xây dựng các điểm quan trắc trên địa bàn tỉnh theo quy định. Khảo sát, điều tra, định kỳ quan trắc các thành phần môi trường;
- Thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản, vận hành mẫu, đo nhanh các thông số môi trường tại hiện trường;
- Quan trắc, giám sát khi có nguy cơ và gia tăng ô nhiễm môi trường; tham gia khắc phục sự cố ô nhiễm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Tham gia lấy mẫu trong các đợt thanh tra, kiểm tra về môi trường; các đợt kiểm tra, thanh tra đột xuất và sự cố môi trường.
- Đo kiểm soát ô nhiễm môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh; phối hợp với phòng thí nghiệm lập báo cáo kết quả đo kiểm soát ô nhiễm;
- Quản lý vật tư, thiết bị quan trắc hiện trường và các trang thiết bị được giao theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc trung tâm giao
3.4. Biên chế của Trung tâm
 Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp của Sở Tài nguyên và môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm
 IV. Liên hệ:
 Địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam.
Xã Lam Hạ -  TP. Phủ Lý - tỉnh Hà Nam
 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe