Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 34


thời trang công sở Hôm nay : 3572

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 75354

1 Tổng lượt truy cập : 13394887

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Tin Tức » Chính trị - Xã hội

.

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam

Thứ tư - 13/12/2017 14:50
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ quan của cấp uỷ và Lãnh đạo Sở quan tâm thực hiện như:
     Cơ quan đã ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản nhằm cụ thể hóa những chủ trương thực hiện QCDC ở quan được quan tâm, triển khai thành nề nếp như quy chế chi tiêu nội bộ, công khai việc khoán công tác phí, văn phòng phẩm, khoán sử dụng điện thoại, chương trình công tác của Sở; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; phát động phong trào thi đua, hưởng ứng phong trào thi đua do tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động trong đội ngũ cán bộ ngành; ban hành các quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Sở làm cơ sở để các đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
     Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền, quán triệt các văn bản liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ tới toàn thể đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và lao động như Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06/4/2016 của Tỉnh uỷ về “Nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Quán triệt, nêu cao tinh thần thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Đảng uỷ chỉ đạo việc học tập và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khoá XII trong toàn Đảng bộ, công chức, viên chức cơ quan. Các chi bộ, đơn vị đã tham gia học tập, thảo luận, xây dựng Chương trình hành động cụ thể; đăng ký, báo cáo kết quả làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     * Việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP tại cơ quan đạt được nhiều kết quả
     Hầu hết các hoạt động của cơ quan, sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức đều được biết. Do vậy đã có sự thống nhất trong toàn cơ quan về chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như các hoạt động khác. Các văn bản mang tính chỉ đạo chung, các quy tắc nội bộ như chức năng nhiệm vụ của Sở, chức năng nhiệm vụ các đơn vị, quy hoạch cán bộ, quy chế làm việc, tiêu chí thi đua, phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở, chương trình công tác, giao chỉ tiêu kế hoạch, thông báo kết quả giao ban, các quy chế khoán sử dụng trang thiết bị, văn phòng phẩm, sử dụng điện thoại,… được thông báo bằng văn bản tới các đơn vị để các đơn vị thông báo tới toàn thể đội ngũ cán bộ thuộc đơn vị mình. Đối với các hoạt động mang tính thường xuyên như lịch công tác của các đồng chí Lãnh đạo Sở, các nhiệm vụ chỉ đạo mang tính sự vụ được cập nhật lên bảng tin của Sở, Trang Thông tin điện tử của Sở, mạng nội bộ để các đơn vị, cá nhân liên quan biết, thực hiện hoặc giám sát việc thực hiện.
     Đảng ủy, Lãnh đạo Sở thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các đơn vị thuộc Sở thông qua hoạt động của UBKT Đảng ủy, Văn phòng Sở, Ban Thanh tra Nhân dân để nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc tại các đơn vị, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền.
     Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ cơ sở, Lãnh đạo Sở đã phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở triển khai việc thực hiện QCDC trong cơ quan. Đảng uỷ đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.
     Cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ CCVC vào dịp đầu năm từ cấp các đơn vị trực thuộc đến toàn cơ quan. Thông qua Hội nghị, cán bộ công chức, viên chức và lao động đã đóng góp ý kiến vào báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2016, xây dựng Chương trình công tác và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017. Hội nghị đã diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở và trách nhiệm. Cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã có ý kiến kiến nghị với tập thể Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn cơ sở về những vấn đề chung, chủ yếu là các vấn đề về thực hiện chế độ cho người lao động, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2017. Các ý kiến nêu ra đều được Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn trực tiếp trả lời, có biện pháp giải quyết. Cán bộ công chức, viên chức và người lao động, các đơn vị, tổ công đoàn đã đăng ký danh hiệu thi đua, sáng kiến cải tiến kỹ thuật - quản lý, đề tài nghiên cứu. Cũng tại Hội nghị cán bộ CCVC, Lãnh đạo Sở và BCH Công đoàn cơ sở đã ký cam kết phối hợp chỉ đạo, động viên cán bộ công chức, viên chức và lao động thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị.
     Công tác sáng kiến được các đơn vị triển khai thực hiện đồng đều, rộng khắp trong công chức, viên chức và người lao động. Có 100% các đơn vị thuộc Sở đăng ký viết sáng kiến cấp cơ sở. Kết quả đến nay 100% đơn vị thuộc Sở có sáng kiến cấp cơ sở với tổng số 60 lượt cá nhân chủ đề tài hoặc tham gia đề tài. Đặc biệt, Văn phòng Đăng ký đất đai có 04 sáng kiến cơ sở. Toàn Sở có có 04 cá nhân có 04 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh.
      Các việc đào tạo cán bộ, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, thực hiện các chế độ đối với người lao động cũng được công khai rộng rãi để cán bộ công chức, viên chức và lao động góp ý, giám sát việc thực hiện. Việc giám sát được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân.
Thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức được duy trì và chú trọng:
     + Trong quan hệ với công dân, Sở bố trí Lãnh đạo Sở tiếp công dân cùng Thanh tra Sở vào thứ 5 hàng tuần, tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Tỉnh vào ngày 20 hàng tháng. Trong năm 2017, tại Sở đã tiếp và giải thích chế độ chính sách 32 lượt công dân đều liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tiếp nhận và xử lý 41 đơn thư trong đó số đơn tồn từ năm 2016 chuyển sang là 06 đơn. Tham mưu UBND tỉnh giải quyết 14 vụ việc.
     Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về các sai phạm trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, Sở đã thường xuyên phối hợp với địa phương, tham gia ý kiến về việc giải quyết đơn thư công dân thuộc lĩnh vực quản lý của ngành để hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp, nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở.
     Công tác cải cách thủ tục hành chính được nỗ lực thực hiện. Đầu năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định công bố các TTHC sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tích cực phối hợp với Trung tâm Hành chính công của tỉnh rà soát, đăng ký bàn làm việc, người làm việc và các TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công. Hiện nay, sở Tài nguyên và Môi trường có 02 công chức có trình độ, kinh nghiệm công tác thường trực tại Trung tâm HCC của tỉnh để tiếp nhận các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đều được đăng ký dịch vụ bưu chính trong việc tiếp nhận, vận chuyển hồ sơ hành chính.
     + Trong quan hệ với cơ quan cấp trên: Sở nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên. Kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, đối với các văn bản dự thảo của UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở tham gia ý kiến kịp thời, chất lượng với tinh thần và trách nhiệm cao.
     + Trong quan hệ với cấp dưới: Tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Sở luôn gần gũi cán bộ CNV nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ dưới quyền với tinh thần cầu thị và ý thức trách nhiệm cao. Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi cán bộ CNV (kế cả cán bộ hợp đồng) tham gia các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo kế hoạch từ đầu năm.
Việc tổ chức các hội nghị của cơ quan được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế, quy định về hội họp; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định của UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường
     Nhìn chung, việc thực hiện QCDC ở cơ quan đã có vai trò quan trọng trong việc xây dựng tổ chức đoàn kết, thống nhất, phần tích cực vào việc thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ, kế hoạch nhà nước giao./.

Tác giả bài viết: Ngọc Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe