Video Clips

Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 32


thời trang công sở Hôm nay : 4031

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 93037

1 Tổng lượt truy cập : 8943847

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Tin Tức » Quản lý đất đai

.

Bộ TN&MT: Ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Thứ sáu - 20/04/2018 12:49
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Mục tiêu của Chương trình hành động nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực để sử dụng hiệu quả nguồn lực về tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong xây dựng cơ bản và trong sử dụng Ngân sách nhà nước, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ được giao. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp, tổ chức và các cán bộ, công nhân viên chức thuộc Bộ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định về quản lý tài chính, tài sản hiện hành: Lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý sử dụng ngân sách, tài sản và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước; tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được phân công góp phần thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng đơn vị gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trong năm 2018 thực hiện ngay và có kết quả một số giải pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý.
 
10 nhiệm vụ trọng tâm
Năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và là năm bản lề của Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016- 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường, tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020; để đạt được các yêu cầu đó, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018 cần triển khai làm tốt các nhiệm vụ sau đây:

Một là, đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (ban hành tại Quyết định số 68/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường); Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW và Kế hoạch số 310-KH/BCSĐTNMT ngày 08/01/2018 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW (ban hành tại Quyết định số 37/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường); tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 35/NQ- CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ doanh nghiệp đến 2020 (ban hành tại Quyết định số 1525/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường); thực hiện tốt kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (ban hành tại Quyết định só 410/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Hai là, tiếp tục thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực của đất nước, tài nguyên thiên nhiên.

Ba là, không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa có nguồn bảo đảm. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện; không tăng chi thường xuyên ngoài lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn viện trợ ODA, vốn vay ưu đãi và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Bốn là, chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc đẩy mạnh mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, áp dụng mua sắm tập trung đối với những loại tài sản có lượng mua sắm nhiều, giá trị mua sắm lớn, được sử dụng phổ biến ở nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị. Triển khai việc mua sắm tập trung cấp Bộ theo hướng dẫn của các văn bản quy định của nhà nước.

Năm là, tích cực huy động các nguồn lực với cơ cấu lãi suất hiệu quả, chú trọng các nguồn vốn lãi suất thấp, ưu đãi để tạo vốn cho đầu tư phát triển cho ngành tài nguyên và môi trường;

Sáu là, chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động. Phấn đấu tinh giản biên chế hành chính ở mức tối đa trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ.

Bảy là, chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đã được phê duyệt góp phần nâng tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 88%;

Tám là, triển khai thực hiện các quy định về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh việc chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng.

Chín là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Mười là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chương trình hành động đề ra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể sau: Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước; trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; trong thành lập các quỹ tài chính có nguồn từ ngân sách nhà nước; trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước; trong quản lý, sử dụng điện năng; trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Đặc biệt trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, Chương trình hành động tập trung vào đẩy mạnh việc điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, hoàn thiện quy hoạch và tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng họp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguôn tài nguyên. Việc khai thác mới tài nguyên, khoáng sản phải thực hiện đâu thầu công khai, minh bạch; Việc thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh; khai thác và sử dụng bền vững nguồn nước; Tăng cường công tác thanh tra và xử lý có kết quả các cơ sở sử dụng lãng phí tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sử dụng đất.
 
6 giải pháp thực hiện
Để triển khai thực hiện, Chương trình hành động đưa ra các giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm gồm:
1.Nâng cao nhận thức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng của Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt chú trọng cập nhật các văn bản về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

2.Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đó tập trung vào: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính một cửa trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước; đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung rà soát các kế hoạch, dự án đầu tư ngay từ khâu định hướng, chủ trương đầu tư, tránh việc định hướng đầu tư và chủ trương đầu tư sai, dẫn đến các dự án đầu tư không đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, đầu tư dàn trải, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước thấp; đổi mới việc phân bổ vốn, tập trung vốn cho các công trình sắp hoàn thành đưa vào sử dụng để phát huy tối đa hiệu quả vốn đầu tư.

3.Thực hiện công khai, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4.Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5.Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ứng dụng của các đề tài, dự án.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Căn cứ Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Bộ và Chương trình công tác năm 2018, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phù hợp với phạm vi, lĩnh vực phụ trách; đồng thời chỉ đạo việc triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trong kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị cần cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe