Video Clips

Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 20


thời trang công sở Hôm nay : 5080

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 93896

1 Tổng lượt truy cập : 9988867

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

.

Kết quả công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019 của Sở TN&MT Hà Nam

Thứ ba - 09/07/2019 17:43
Thực hiện hướng dẫn của Sở Nội vụ, trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 1987/KH-STN&MT ngày 28 tháng 12 năm 2018 về cải cách hành chính năm 2019 của cơ quan.
Lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo vụ cải cách hành chính, coi nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo các đơn vị, Lãnh đạo Sở trong việc cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Sở, sự phối hợp, hỗ trợ của các đồng chí Phó Giám đốc Sở, công tác cải cách hành chính của cơ quan được thực hiện đồng bộ, liên tục, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Việc chỉ đạo công tác cải cách hành chính luôn đồng thời với việc chỉ đạo về thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ tại các cuộc họp chuyên đề cũng như giao ban hàng tháng.

* Về cải cách thể chế:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định: Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 về việc chỉ định đơn vị xử lý và phân vùng xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019; Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 về việc phê duyệt Đề cương Đề án: “Đánh giá khí hậu tỉnh Hà Nam”.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 Kế hoạch: Kế hoạch số 674/KH-UBND ngày 18/3/2019 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới năm 2019; Kế hoạch số 1387/KH-UBND ngày 21/5/2019 về hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5, Ngày đại dương thế giới 8/6, Ngày môi trường thế giới 5/6 và hưởng ứng “Tháng cao điểm hành động vì môi trường tỉnh Hà Nam”; Kế hoạch số 1481/KH-UBND ngày 29/5/2019 về định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Về cải cách thủ tục hành chính:
Sở đã ban hành kế hoạch số 181/KH-STN&MT ngày 25/02/2019 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 tại cơ quan. Công khai bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở, của Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh và 6 chi nhánh, trên cổng thông tin điện tử, website của Sở để mọi cá nhân, tổ chức có thể tra cứu nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện. Thực hiện niêm yết địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân về quy định hành chính theo quy định.

Thực hiện rà soát các TTHC thuộc 6 lĩnh vực Sở quản lý, trình UBND tỉnh quyết định công bố danh mục TTHC liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong đó lĩnh vực TN&MT gồm 35 thủ tục liên thông cùng cấp.

* Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
6 lĩnh vực Sở quản lý đều thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa (đất đai, đo đạc bản đồ, môi trường, khoáng sản, nước, khí tượng thuỷ văn) với tổng số 84 TTHC.

Việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở được thực hiện nghiêm túc, có 45 TTHC đăng ký giải quyết TTHC cấp độ 3. Tất cả các TTHC được cập nhật trên phần mềm “một cửa” theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

* Về cải cách tổ chức bộ máy:
- Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định nội bộ như: Quyết định số 48/QĐ-STNMT ngày 28/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường; quyết định số 125/QĐ-STN&MT ngày 19/6/2018 cuả Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường; quyết định số 31/QĐ-STN&MT ngày 18/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Nội quy cơ quan. Các đơn vị thuộc Sở đã nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện các quy chế, không có cá nhân nào vi phạm.

- Hoàn thiện Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở theo Chương trình hành động số 54 của Tỉnh uỷ thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII của Đảng và Quyết định số 807/QĐ-UBND, 808/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh.

- Thực hiện việc quản lý biên chế gắn với cơ cấu công chức, viên chức của cơ quan. Hoàn thiện các biểu mẫu để xác định số lượng công chức cần có cho các vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. Xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2019 (Kế hoạch số 556/KH-STN&MT ngày 27/5/2019).

- Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý đối với một số việc nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của cấp dưới như việc ủy quyền Phó Giám đốc Sở ký Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; uỷ quyền Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi.

- Tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh bổ nhiệm 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở.

* Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC năm 2019 (Kế hoạch số 1691/KH-STN&MT ngày 26/10/2018). Trong 6 tháng đầu năm, cử 02 trường hợp tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; tạo điều kiện cho 01 công chức tham gia đào tạo sau đại học.

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Ban hành kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác năm 2019 (kế hoạch số 1962/KH-STN&MT ngày 25/12/2019)

* Về cải cách tài chính công:
Thực hiện nghiêm túc các chính sách tiền công, tiền lương, phụ cấp, chế độ bảo hiểm cho cán bộ CCVC và người lao động.
Tiếp tục thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng. Thực hiện khoán điện thoại, công tác phí, văn phòng phẩm cho các đơn vị quản lý Nhà nước, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (100% các đơn vị dự toán cấp 3 đều ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ), thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính nâng cao ý thức cán bộ CNV trong việc tiết kiệm ngân sách.

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã giao quyền tự chủ cho 5/5 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (4/5 đơn vị được nhà nước đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, 1/5 đơn vị tự đảm bảo chi phí hoạt động), tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động hơn trong việc sử dụng kinh phí, biên chế và giải quyết các nhiệm vụ sự nghiệp được giao…

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đã xây dựng xong danh mục sự nghiệp công. Hiện nay, Sở đã trình UBND tỉnh phê danh mục sự nghiệp công thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Về hiện đại hóa hành chính
Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý hồ sơ công việc (VSD Office) trong toàn cơ quan để quản lý và xử lý công văn đi, đến; tham gia góp ý dự thảo văn bản; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành… Hầu hết cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và lao động trong cơ quan đã sử dụng thành thạo phần mềm. Lãnh đạo Sở đã thực hiện việc ký chữ ký điện tử.

Duy trì hoạt động của Trang Thông tin điện tử của Sở. Tổ chức giao lưu trực tuyến trên mạng Internet với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 mà Sở đã ban hành.

 Nói chung, các nhiệm vụ về cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, góp phần quan trọng cho cơ quan hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ nhà nước giao./.
 

Tác giả bài viết: Trần Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe