Video Clips

Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 36


thời trang công sở Hôm nay : 593

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 87001

1 Tổng lượt truy cập : 8405289

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

Thứ sáu - 20/04/2018 12:54
Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 3488/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Theo Quyết định, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực; cung cấp các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực, cấp chứng chỉ hành nghề liên quan tới lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Trường là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
 
 
Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường
 
Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1.Xây dựng, trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm về xây dựng và phát triển Trường phù hợp với yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 
2. Về đào tạo, bồi dưỡng:
a) Tổ chức xây dựng, chỉnh sửa các loại chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo phân công, phân cấp quản lý của Nhà nước và của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; lựa chọn các loại chương trình, tài liệu về đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
b) Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trung hạn và hằng năm của Bộ; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
c) Tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng cho công chức, viên chức tập sự; chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương; chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường; chương trình bồi dưỡng khác do cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.
d) Chủ trì, phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm; kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, trình độ lý luận chính trị, tiếng dân tộc, ngoại ngữ, tin học và các kiến thức, kỹ năng khác cho công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường.
đ) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi và bồi dưỡng trước khi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường và các ngành, lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.
e) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và các quy định liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường.
g) Chủ trì, phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức, kỹ năng khác để cấp chứng nhận, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.
h) Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, thư viện, cơ sở vật chất và các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
i) Quản lý và cấp chứng chỉ, chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
k) Hợp tác, liên kết với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.
 
3.Về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế:
a) Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực theo quy định của pháp luật.
b) Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý.
c) Nghiên cứu đề xuất phương hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đặc thù của ngành tài nguyên và môi trường và yêu cầu của xã hội.
d) Chủ trì hoặc tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cúu và phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
đ) Thực hiện hợp tác quốc tế về xây dựng, phát triển chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; trao đổi chuyên gia, giảng viên, học viên và các hoạt động khác phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cúu và phát triển nhân lực theo quy định của pháp luật.
4.Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, đề tài, dự án, nhiệm vụ theo phân công của Bộ trưởng.
5.Cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và phát triển nhân lực theo quy định của pháp luật.
6.Chủ trì hoặc tham gia xây dựng đề án, dự án, nhiệm vụ trong nước và các dự án hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
7.Thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
8.Tổ chức thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Trường theo chương trình, kế hoạch của Bộ và phân công của Bộ trưởng.
9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc của đơn vị theo phân công của Bộ và theo quy định của pháp luật.
10. Quản lý tài chính, tài sản của Trường; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.
11.Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và các hoạt động của Trường.
12.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phân công.
 
 
Ban giám hiệu: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường có Hiệu trưởng và không quá 03 Phó Hiệu trưởng. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.

Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Trường; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trường; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế thu chi nội bộ và các quy chế khác của Trường theo quy định.

Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường giúp việc Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

Về cơ cấu tổ chức của Trường gồm 6 đơn vị: (1) Văn phòng; (2) Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng; (3) Phòng Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế; (4) Khoa Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; (5) Khoa Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý; (6)Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nhân lực. Trong đó, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nhân lực là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe