Video Clips

Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 38


thời trang công sở Hôm nay : 3610

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 149731

1 Tổng lượt truy cập : 9328100

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam hoàn thành tốt công tác Cải cách hành chính năm 2018

Thứ hai - 10/12/2018 08:21
Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, ngày 27/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của cơ quan. Trên cơ sở Kế hoạch đã ban hành, các đơn vị thuộc Sở tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc chức năng của đơn vị mình.
* Về cải cách thể chế:
Đối với các văn bản QPPL mà Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì soạn thảo, Sở đã tuân thủ các quy định về quy trình ban hành văn bản QPPL; lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị có liên quan trong Sở và phòng TN&MT các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan trước khi xin ý kiến của Sở Tư pháp, báo cáo UBND tỉnh.
Hoàn thành việc tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trình Chỉnh phủ cho thực hiện thí điểm cơ chế tập trung, tích tụ đất đai, phục vụ thu hút đầu tư, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXDTT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành 06 Quyết định quan trọng về các vấn đề: chỉ định đơn vị xử lý và phân vùng xử lý rác thải năm 2018,  phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; phương án dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Nam; về định giá đất cụ thể; kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cho các dự án; triển khai xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2019; các kế hoạch hưởng ứng kỷ niệm ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày môi trường thế giới và hưởng ứng “Tháng cao điểm hành động vì môi trường tỉnh Hà Nam”.

* Về cải cách thủ tục hành chính:
Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tại cơ quan (Kế hoạch số152/KH-STN&MT ngày 23/02/2017), thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về kiểm soát thủ tục hành chính.

Sở đã thực hiện công khai bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở, của Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh và 6 chi nhánh, trên cổng thông tin điện tử, website của Sở để mọi cá nhân, tổ chức có thể tra cứu nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện. Thực hiện niêm yết địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân về quy định hành chính theo quy định. Đến nay, Sở chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính.

Hiện nay, 6 lĩnh vực Sở quản lý đã hoàn thành việc rà soát các TTHC để trình UBND tỉnh quyết định công bố TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế.
* Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Sở Tài nguyên và Môi trường có 6 lĩnh vực quản lý đều thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa (đất đai, đo đạc bản đồ, môi trường, khoáng sản, nước, khí tượng thuỷ văn) với tổng số 84 TTHC.

Thực hiện niêm yết TTHC, Hòm thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng về giải quyết TTHC, địa chỉ tiếp nhận phản ảnh kiến nghị về TTHC của Sở, của tỉnh.

Việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở được thực hiện nghiêm túc. Các thủ tục khi tiếp nhận đều có phiếu hẹn, vào sổ theo quy định, được cán bộ một cửa hướng dẫn và cung cấp tài liệu chu đáo. Các thủ tục hành chính có kết quả đúng hẹn.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã liên kết với Bưu chính Hà Nam thực hiện việc chuyển hồ sơ hành chính, kết quả giải quyết TTHC.

* Về cải cách tổ chức bộ máy:
Hoàn thành Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, trình UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Hà nam phê duyệt danh mục VTVL trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); triển khai và hoàn thành việc xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của 78 VTVL sự nghiệp thuộc Sở.

Các quy định, quy chế nội bộ đã được tập trung xây dựng, ban hành như: Quyết định số 48/QĐ-STNMT ngày 28/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường; quyết định số 125/QĐ-STN&MT ngày 19/6/2018 cuả Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường. Các đơn vị thuộc Sở đã nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện các quy chế, không có cá nhân nào vi phạm.

Thực hiện việc quản lý biên chế gắn với cơ cấu công chức, viên chức của cơ quan. Hoàn thiện các biểu mẫu để xác định số lượng công chức cần có cho các vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. Xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2018 (Kế hoạch số 615/KH-STN&MT ngày 05/6/2017).

Sở đã thực hiện phân cấp quản lý đối với một số việc nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của cấp dưới như việc ủy quyền Phó Giám đốc Sở ký Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; uỷ quyền Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi. Ngoài ra, Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ về việc xin chủ trương thực hiện thí điểm phân cấp quản lý Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Kim Bảng về UBND huyện Kim Bảng quản lý.

Việc thực hiện Quyết định số 807,808/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Hà Nam, Sở đang xây dựng Đề án thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu của UBND tỉnh.

* Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC năm 2018 (Kế hoạch số 1330/KH-STN&MT ngày 19/10/2017). Trong năm, Sở đã cử 13 trường hợp tham gia lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, 18 trường hợp tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên.

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác năm 2018 gắn với việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của Sở theo quyết định số 27/2016/QĐ-UBND.

* Về cải cách tài chính công:
Thực hiện nghiêm túc các chính sách tiền công, tiền lương, phụ cấp, chế độ bảo hiểm cho cán bộ CCVC và người lao động.

Tiếp tục thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng. Thực hiện khoán điện thoại, công tác phí, văn phòng phẩm cho các đơn vị quản lý Nhà nước, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (100% các đơn vị dự toán cấp 3 đều ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ), thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính nâng cao ý thức cán bộ CNV trong việc tiết kiệm ngân sách.

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã giao quyền tự chủ cho 5/5 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (đều là các đơn vị được nhà nước đảm bảo một phần kinh phí hoạt động), tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động hơn trong việc sử dụng kinh phí, biên chế và giải quyết các nhiệm vụ sự nghiệp được giao…

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đã xây dựng xong danh mục sự nghiệp công. Hiện nay, Sở đã trình UBND tỉnh phê danh mục sự nghiệp công thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Về hiện đại hóa hành chính
Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý hồ sơ công việc (VSD Office) trong toàn cơ quan để quản lý và xử lý công văn đi, đến; tham gia góp ý dự thảo văn bản; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành… Hầu hết cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và lao động trong cơ quan đã sử dụng thành thạo phần mềm. Lãnh đạo Sở đã thực hiện việc ký chữ ký điện tử.

Thực thiện các quy trình đối với 45 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thực hiện ở cấp độ 3 trên môi trường mạng.

Duy trì hoạt động của Trang Thông tin điện tử của Sở. Tổ chức giao lưu trực tuyến trên mạng Internet với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, Sở đã ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (Quyết định số 312, 313, 314/QĐ-STN&MT ngày 04/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

Nói chung, các nhiệm vụ về cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, góp phần quan trọng cho cơ quan hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ nhà nước giao./.

Tác giả bài viết: Trần Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe