Video Clips

Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 36


thời trang công sở Hôm nay : 3421

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 250691

1 Tổng lượt truy cập : 11125605

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

.

Xây dựng Kế hoạch hành động của Ban cán sự đảng Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị

Thứ năm - 14/05/2020 09:58
Vụ Pháp chế (Bộ TN&MT) đang xây dựng Dự thảo Kế hoạch hành động của Ban cán sự đảng Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.
* Định hướng 4 giải pháp lớn
Theo Dự thảo, mục đích của Kế hoạch là quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa những quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường được đề ra trong Nghị quyết số 50.
Kế hoạch yêu cầu việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động phải bảo đảm tính toàn diện, khả thi, đồng bộ với các kế hoạch, chiến lược, chương trình, đề án có liên quan; phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực triển khai của các cơ quan, đơn vị và điều kiện của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra biện pháp thực hiện, đáp ứng yêu cầu đề ra.
Dự thảo kế hoạch đề ra 4 nhiệm vụ và giải pháp là: Thứ nhất là về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về hợp tác đầu tư nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Thứ hai là về hoàn thiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.


 
Thứ ba là về xây dựng, hoàn thiện và triển khai Chính phủ điện tử, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng trong đó có các hoạt động đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thứ tư là về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

* Hoàn thiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài về TN&MT
Trong số 4 giải pháp trên, nhiệm vụ thứ 2 về hoàn thiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường được xem là nhiệm vụ cốt lõi.

Theo dự thảo, dự kiến Bộ TN&MT giao Tổng cục Quản lý đất đai thực hiện rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực đất đai theo hướng cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện kinh doanh không phù hợp.

Đồng thời, rà soát, nghiên cứu đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật nhằm quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường mẫu giáo, cơ sở y tế, văn hoá, thể thao,... phục vụ người lao động.

Tổng cục sẽ tham mưu xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai, liên thông với các lĩnh vực khác và các địa phương, hoàn thiện quy trình thực hiện liên thông, kết nối điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai (cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai …).

Ngoải ra, Tổng cục còn thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thống kê, kiểm kê đất đai bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác và phù hợp với thông lệ quốc tế; thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật nhằm minh bạch hóa nguồn lực đất đai, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận về thông tin về đất đai của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Việc xử lý các dự án sử dụng đất không hiệu quả, kinh doanh thua lỗ nhiều năm, dự án không thực hiện đúng cam kết cần dứt điểm.

Để hoàn thiện thể chế, Tổng cục Môi trường thực hiện rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực môi trường theo hướng cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện kinh doanh không phù hợp. Đồng thời thực hiện rà soát, nghiên cứu đề xuất nâng cao các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, bảo vệ môi trường, tài nguyên và tiết kiệm năng lượng phù hợp với tiêu chuẩn của khu vực và thế giới.

Việc xây dựng tiêu chí sàng lọc đánh giá dự án để lựa chọn các dự án đầu tư thân thiện với môi trường. Không xem xét mở rộng, gia hạn hoạt động đối với những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên được đẩy mạnh.

Tổng cục Môi trường có trách nhiệm tham mưu quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư về bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư, triển khai dự án và hoạt động của doanh nghiệp trong suốt thời gian thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu hoàn thiện các quy định về hàng rào kỹ thuật để bảo vệ môi trường trong nước.

Vụ Pháp chế có tránh nhiệm chủ trì tổng hợp, rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý vướng mắc bất cập của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác đầu tư nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Vụ Pháp chế cũng là đầu mối chủ trì tổng hợp, rà soát, nghiên cứu đề xuất lồng ghép, giảm số lượng văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác đầu tư nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hướng cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện kinh doanh không phù hợp.

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ thực hiện rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài có liên quan đến lĩnh được giao quản lý theo hướng cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện kinh doanh không phù hợp.

* Nghiên cứu các quy định về đầu tư nước ngoài lĩnh vực TN&MT
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc tìm hiểu các quy định đầu tư nước ngoài là rất cần thiết. Trong dự thảo này, Bộ TN&MT giao các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật đối với hoạt động đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, không để phát sinh khiếu kiện, tranh chấp quốc tế xảy ra.
Các đơn vị cần chấn chỉnh công tác quản lý, triển khai dự án đầu tư, bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường, phù hợp quy hoạch, theo đúng các tiêu chí lựa chọn, sàng lọc dự án... Bảo đảm chặt chẽ về quy trình, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài theo đúng quy định pháp luật.

Hàng loạt các nhiệm vụ được đặt ra như: Chủ trì thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động đầu tư có yếu tố nước ngoài liên quan đến lĩnh vực được gia quản lý theo sự phân công của Bộ trưởng; Phối hợp với chặt chẽ Thanh tra Bộ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hợp tác đầu tư nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Riêng Thanh tra Bộ có trách nhiệm chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm đối với các hoạt động đầu tư có yếu tố nước ngoài liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường gắn với nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và người đứng đầu trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan tới đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ngoài ra, thực hiện kiểm tra, thanh tra đối với các doanh nghiệp đầu tư có yếu tố nước ngoài theo đúng chương trình, không chồng chéo, trùng lắp, không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm theo kế hoạch đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thu tướng Chính phủ.
 

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe