Thông báo của UBND tỉnh Hà Nam về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho công ty TNHH thương mại và xây dựng Hà Nam

Theo thông báo số 36 /TB-STN&MT ngày 13 tháng 1 năm 2016 về việc hủy GCN QSD đất đã cấp cấp cho công ty TNHH thương mại và xây dựng Hà Nam

Xem chi tiết quyết định tại đây