Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bình Lục

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có quyết định số 1429/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bình Lục
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây

Tác giả bài viết: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam