Video Clips

Dự báo tình hình KTTV

Điện thoại đường dây nóng về hoạt động khoáng sản
Hoạt động Khoáng sản
Cơ sở dữ liệu Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam
Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường
Văn phòng Đăng ký đất đai

Thăm dò ý kiến

Nội dung nào của Website được quan tâm?

Tin tức - Sự kiên.

Văn bản chuyên ngành TNMT .

Bản đồ trực tuyến

Phổ biến kiến thức pháp luật

Các thông tin khác

Thống kê

ao khoac nu Đang truy cập : 13


thời trang công sở Hôm nay : 530

áo khoác nữ Tháng hiện tại : 86938

1 Tổng lượt truy cập : 8405226

Bản đồ

1 1 1 1

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Lĩnh vực Môi trường

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án
- Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức lập Hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức nộp Hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường
            - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nhận và kiểm tra thành phần Hồ sơ (nếu Hồ sơ đủ thành phần thì tiếp nhận, chưa đủ hướng dẫn bổ sung Hồ sơ)
Buớc 3: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả báo cáo Giám đốc Sở và chuyển Hồ sơ về Chi cục Bảo vệ môi trường
Bước 4: Chi cục Bảo vệ môi trường nghiên cứu tính hợp lệ của hồ sơ (trường hợp hồ sơ không hợp lệ, có văn bản thông báo gửi trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả để thông báo cho chủ dự án);
Bước 5: Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu cho Giám đốc Sở thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức khảo sát vị trí thực hiện dự án (nếu thấy cần thiết) và tổ chức họp thẩm định; thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả để thông báo cho chủ dự án.
Bước 6: Chi cục bảo vệ môi trường tổ chức rà soát nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chủ dự án hoàn thiện sau thẩm định
Bước 7:  Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu và trình ký Quyết định phê duyệt
Bước 8: Chi cục Bảo vệ môi trường trả kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết.
Bước 9: Tổ chức nhận Quyết định Phê duyệt và Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được xác nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần
- 01 văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- 07 bộ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (Trường hợp số lượng thành viên Hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 (bảy) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường).
- 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác của dự án.
* Số lượng: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Trong đó:
+ Thời hạn rà soát hồ sơ là năm (05) ngày làm việc, nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì phải thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp Bộ phần tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho chủ dự án.
+ Thời hạn thẩm định là mười hai (12) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
+ Thời hạn phê duyệt là ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đã được hoàn thiện theo quy định.
(Ghi chú: Thời gian chủ dự án hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan thẩm định không tính vào thời gian thẩm định – điểm c Khoản 2 Điều 14 - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015)
- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam
d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành của tỉnh, các tổ chức dịch vụ thẩm định (nếu có).
- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính; Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được xác nhận
- Phi, lệ phí (nếu có): Phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường được thu theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC: báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa; Các tài liệu nêu trong Phụ lục phải liên kết chặt chẽ với phần thuyết minh của báo cáo; Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, gồm:
+  Một (01) văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;
+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía dưới của từng trang báo cáo kể cả phụ lục (trừ trang bìa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT) với số lượng ba (03) báo cáo kèm theo một (01) đĩa CD trên đó chứa một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục).
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
            Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2015.
Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ TN&MT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2015.
            Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 16 tháng 1 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam về ban hành Quy định Bảo vệ môi trường tỉnh Hà Nam có hiệu lực từ ngày 26 tháng 01 năm 2008;
Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.
Mẫu văn bản đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
(Ban hành kèm theo Phụ lục 2.1 - Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2015.)
Click để xem mẫu đơn
Thông tin về bài viết
Tên thủ tục hành chính:
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án
Tác giả:
Thuộc chủ đề:
Thủ tục hành chính » Lĩnh vực Môi trường
Gửi lên:
27/10/2015 08:33
Cập nhật:
27/10/2015 08:33
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
Đã xem:
1235
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 

Thông tin liên hệ

Cán bộ chuyên trách: Nguyễn Thị Chúc
Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 1 cửa.
Sở TN&MT Hà Nam - Xã Lam Hạ - TP. Phủ Lý - Hà Nam
Điện thoại: 0351 3852573

Liên kết website

Số điện thoại đường dây nóng về đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công báo Hà Nam
Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam
Cục Công nghệ thông tin
Cục đo đạc bản đồ
Cục bảo vệ môi trường

Bản đồ trực tuyến

Bản đồ trực tuyến
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Giá đất
Lịch công tác Ủy Ban nhân dân tỉnh
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Nam
Đấu giá QSDD của sở Tư pháp

Dong phuc nhom giàn phơi thông minh bảo trì công nghiệp nồi hơi điện Chung cư Sunrise City Lê Văn Lương chung cư thương mại Dự án chung cư Đồng Phát Park View Vinhomes Riverside Hải Phòng Vinhomes metropolis Liễu Giai Dự án Vinhomes In dong phuc May lam da Máy làm đá tuyết may lam da song chắn rác cho thuê xe tải xây nhà hà nội ống nhựa gân xoắn hdpe